GDPR
Zpracování a ochrana osobních údajů

Pokud jste naším klientem/zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My odpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 • Ochraně osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Tento text má za cíl Klienta informovat o tom, jaké osobní údaje o Klientovi jako Fotografové zpracováváme, za jakým účelem a z jakého důvodu k tomuto zpracování dochází, komu je můžeme předávat a v neposlední řadě jaké má Klient v souvislosti s tímto zpracováním práva.

 • V rámci naší činnosti jako Fotografové zpracováváme osobní údaje vícero kategorií subjektů údajů, mezi něž patří zaměstnanci, obchodní partneři a Klienti. Tento dokument ze své povahy poskytuje základní obecný přehled o zpracování osobních údajů Fotografem.

1. KDO JE SPRÁVCE?
Provozovatel fotoateliéru i webové adresy www.fotografcesko.cz je společnost SEE PRODUCTION se sídlem na adrese Kurzova 2222/16
155 00, Praha 13 - Stodůlky, Czech Republic IČ: 17492793. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří se zpracováním budou pomáhat.

2. PROHLÁŠENÍ
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

3. ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy - vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefon, korespondenční adresa, fotografie, případně jméno a věk vašich dětí či rodinných příslušníků, pokud jsou předmětem fotografování a údaje nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy.

 • Vedení účetnictví - jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • Marketing - zasílání newsletterůVaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

4. COOKIES

 • Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

 • Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

 • Tyto webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsem a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

6. S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE

 • K vašim osobním údajům mohou mít přístup zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

 • Většinu zpracovatelských operací všas zajišťujeme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany.

 • Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

EcomailCZ, s.r.o., Facebook, Instagram, SuperFaktura
Google - Google Disk, Google Analytics
Solidpixels - webhostingové služby

Vyhrazujeme si právo seznam poskytovatelů rozšířit dle aktuální potřeby.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII
Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 • Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

STÍŽNOST U ÚŘADU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.